Общи правила за участие в игрите на Радио Fresh!

 
Правилата са актуални за всички игри, провеждани в ефира на радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.
 
Във всички игри на Радио Fresh! (наричано за краткост “организатор“) можете да участвате с не повече от една регистрация дневно.
 
За всички получени награди с пазарна стойност над 100 лв., спечелилите имат задължение въз основа на чл.8 ал.6 т.2 от ЗДДФЛ да декларират придобития облагаем доход с годишна данъчна декларацияпо чл.50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година. Във връзка с чл.73 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. При поискване от страна на печелившите организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес.
 
Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за непълни и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации.
 
Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
 
В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили определената възраст. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и до 30 календари дни след изтеглянето й. Непотърсените в рамките на този срок награди се анулират. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
 
Награди, които са обвързани с краен срок или трайност (малотрайни хранителни стоки, билети за концерти и събития и т.н.), се получават в адекватен на трайността им срок по преценка на организатора. Ако в неговите рамки участникът не потърси наградата си, губи правото да я получи. По индивидуална преценка и възможност на организатора непотърсените награди могат да бъдат разиграни в допълнителен, извънреден жребий. 
 
Наградите за слушателите извън София се изпращат в рамките на 15 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившите извън София, както и спечелилите в рамките на столицата, не са получили наградата си или обаждане от Радио Fresh!, са длъжни сами да проверят причината за забавянето на телефон 02 / 976 56 56 или имейл pr@freshradiogroup.bg. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
 
Във всяка от игрите на Радио Fresh! един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.
 
Имената на наградените се съобщават в ефир и се оповестяват на radiofresh.bg или на facebook.com/hitradiofresh. Радио Fresh! си запазва правото да допълва и/или променя официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на radiofresh.bg.
 
В промоциите и игрите на Радио Fresh! нямат право да участват служителите на Фреш Радио Груп ЕООД, както и членовете на техните семейства. Екипът на Радио Fresh! не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.
 
Организаторът на промоцията и игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с промоцията и/или играта. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.
 
Радио Fresh! има неотменимо право да прекрати промоцията и/или играта по всяко време, обявявайки това на сайта на радиото radiofresh.bg, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.
 
Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

flash