Общи правила за участие в игрите на Радио Fresh!

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ, ПРОМОЦИИ И КАМПАНИИ НА "ФРЕШ РАДИО ГРУП" ЕООД - ОРГАНИЗАТОР РАДИО FRESH!
 
Правилата са актуални за всички игри, провеждани в ефира на Радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.
 
Във всички игри и кампании в ефира на Радиото могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към датата на участие, живеещи на територията на Република България.
 
Във всички игри на Радиото можете да участвате с не повече от една регистрация дневно.
 
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на Радиото radiofresh.bg.
 
Участниците в игрите, промоциите и кампаниите в ефира на Радиото или на фейсбук страницата му facebook.com/hitradiofresh, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на Официалните правила, публично оповестени и достъпни на посочените по-горе електронни страници.
 
За всички получени награди с пазарна стойност над 100 лв., физическото лице, спечелило награда от участието си в игра на Организатора има задължение въз основа на чл. 8 ал. 6 т. 2 от ЗДДФЛ да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година и да внесе дължимия данък в същия срок. Във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. При поискване от страна на печелившите организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес. 
 
Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името на физическото лице, спечелило наградата.
 
Всеки участник поема на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието му в играта или кампанията, включително транспортни и/или куриерски разходи за получаване на наградата.
 
Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за непълни и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации.
 
Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
 
В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили 18 години. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Участник, който е посочил различно име от това по личната му карта, губи автоматично правото да получи награда. 
 
В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и до 30 календарни дни след изтеглянето й. Непотърсените в рамките на този срок награди се анулират. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или друга награда.
 
Награди, които са обвързани с краен срок или трайност (малотрайни хранителни стоки, билети за концерти и събития и т.н.), се получават в адекватен на трайността им срок по преценка на организатора. Ако в неговите рамки участникът не потърси наградата си, губи правото да я получи. По индивидуална преценка и възможност на организатора, непотърсените награди могат да бъдат разиграни в допълнителен, извънреден жребий. 
 
Наградите за слушателите извън София се изпращат в рамките на 15 работни дни* от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившите извън София, както и спечелилите в рамките на столицата, не са получили наградата си или обаждане от организатора, са длъжни сами да проверят причината за забавянето на телефон 02 / 976 56 56 или имейл pr@freshradiogroup.bg. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
 
Във всяка от игрите на Радиото един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.
 
Имената на наградените се съобщават в ефир и се оповестяват на интернет или фейсбук страницата на Радиото. В промоциите и игрите на Радиото нямат право да участват служителите на Фреш Радио Груп ЕООД, както и членовете на техните семейства. 
 
Екипът на Радиото не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.
 
Организаторът на промоцията и игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с промоцията и/или играта. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или изтрие негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес pr@freshradiogroup.bg, в резултата на което данните ще бъдат изтрити незабавно. Участник, който иска данните му да бъдат заличени и/или блокирани по време на кампанията, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта/кампанията/промоцията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в кампанията и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде предоставена.
 
Радиото има неотменимо право да прекрати промоцията/играта/кампанията по всяко време, обявявайки това на сайта на радиото, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. Радиото има право да прекрати играта/кампанията/промоцията по всяко време поради технически причини, поради промени в действащото законодателство, както и поради други обстоятелства, които са извън контрола на организатора. В тези случаи Радиото не дължи компенсация на участниците в играта/кампанията/промоцията.
 
Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. При игри със снимки, участващите лица носят лично отговорност за публикуваните от тях кадри.
 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
 
*По време на действаща извънредна епидемична обстановка са възможни забавяния в сроковете.

flash