Условия за ползване

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на “Плевен плюс” АД (собственик на Радио Fresh!) и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за “Плевен плюс” АД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Радио Fresh! и посочване на линк към уебсайта на “Плевен плюс” АД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на “Плевен плюс” АД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на “Плевен плюс” АД и/или неговите партньори интерфейс. Информацията не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти.

“Плевен плюс” АД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писменно съгласие на “Плевен плюс” АД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

“Плевен плюс” АД поддържа актуална информацията на уебсайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. “Плевен плюс” АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на уебсайта се представя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

“Плевен плюс” АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица. Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. “Плевен плюс” АД има право да поставя на страниците на уебсайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. “Плевен плюс” АД не контролира тези cookies.

“Плевен плюс” АД може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

“Плевен плюс” АД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на “Плевен плюс” АД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на уебсайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в уебсайта.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско - промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всеки потребител на уебсайта е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите, предоставяни от „Плевен плюс” АД.

“Плевен плюс” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

С достъпа си до този уебсайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.


flash