ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА „FRESH AWARDS 2012”
НА ПЛЕВЕН ПЛЮС АД

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „FRESH AWARDS 2012” се организира и провежда от ПЛЕВЕН ПЛЮС АД със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. “Младост 1”, бул. „Йерусалим” 51, ет. 7, наречено по –долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radiofresh.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.radiofresh.bg.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „FRESH AWARDS 2012” се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 20.11.2012г. и продължава до 21.12.2012г. включително.

Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.radiofresh.bg.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България.

В промоцията нямат право да участват служителите на ПЛЕВЕН ПЛЮС АД, РАДИО ФМ-ПЛЮС ЕАД, ИНФОПРЕС И КО ЕООД, МОБИЛТЕЛ ЕАД, както и членовете на техните семейства.

В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са предоставени от организатора и са следните:

Брой награди Описание на наградата
2 Мобилен телефон - Самсунг Галакси S III

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Участниците в промоцията трябва да се регистрират, като попълнят формата за участие, както и да отбележат своите предпочитания в единадесет предватирелно представени категории на сайта http://www.radiofresh.bg. Регистрацията за участие е активна в периода от 00:00ч. на 20.11 до 12ч. на 19.12.2012г.

На 21.12.2012г. чрез жребий, определен от комисия в състав: Радослав Неделчев – Мениджър Промоции, Калина Стефанова – водещ, Надя Павлова – водещ, Снежина Иванова - водещ, Цвети Георгиева - водещ и Лора Миланова – координатор награди, ще бъдат изтеглени двама от всички регистрирани участници, които ще спечелят обявените награди. Имената на спечелилите и съответната награда ще бъдат обявени в ефир и изписани на Интернет адрес: http://www.radiofresh.bg.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно тридесет календарни дни след приключването на промоцията.

В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившият участник чрез предоставените от него координати в рамките на 24 часа от тегленето на наградата, то той губи правото върху наградата и тя се предоставя, съгласно регламента на т. 7.3. на друг участник.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се считат за невалидни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ПУБЛИЧНОСТ

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.