ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 6

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
По 46 договора се модернизират училища  в сферата на земеделието, агротехника, ветеринарна медицина, строителство и архитектура, търговски и технически гимназии, и други по процедура "Подкрепа за професионалните училища в Република България" с бенефициент Министерство на образованието и науката по Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. 
 
Днес ви представяме: Велинград –  Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев"
 
 
Гимназията е единственото професионално училище в страната, строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”: вижте галерия със снимки.
 
 
От откриването на училището до сега в него са подготвени над 5000 специалисти, които работят в системата на горите - в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в проектантски организации, фирми за дърводобив и търговия с дървени материали.
 
 
Изпълнени са енергоспестяващи мерки и дейности за осигуряване на достъпната среда, както и изграждане на нова отоплителна инсталация. 
 
 
По проекта е изградена нова двуетажна многофункционална сграда, чрез която са създадени необходимите условия за обезпечаване на учебния процес и спортни занимания на учащите се, провеждане на конференции, заседания, открити уроци, презентации, родителски срещи, събития на клубове от извънкласни дейности.   
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021

ОПРР и модерното образование

31.03.2021


flash