ОПРР и модерното образование: Как променихме България, част 4

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио Fresh!, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
В момента се модернизират 456 образователни институции, от които вече са завършени 103 училища, 57 детски градини и 9 университета. 
 
Освен строително-монтажни дейности, основен ремонт, нови фасади, покриви и дограма, в училищата се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, както и асансьори за лица в неравностойно положение. 
 
Подкрепата по ОПРР не е само за обновяване и модернизиране на материалната база в училищата, детските градини и университетите, но и за реализация на иновативни проекти в спортни, културни, професионални и специализирани училища от национално и регионално значение. 
 
Инвестициите в образованието създават подходящи и съвременни условия за децата, учениците, студентите и техните преподаватели, така, че в по-приветлива и комфортна среда да разгърнат своите таланти, умения и заложби и да планират живота си в родината. 
 
Съвременният и модерен вид на образователните обекти - независимо дали са общински, държавни, общообразователни или професионални училища, висшите учебни заведения, детските градини, ще остане един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период 2021-2027 г. по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 
 
По 46 договора се модернизират училища  в сферата на земеделието, агротехника, ветеринарна медицина, строителство и архитектура, търговски и технически гимназии, и други по процедура "Подкрепа за професионалните училища в Република България" с бенефициент Министерство на образованието и науката по Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. 
 
Днес ви представяме: Благоевград - Благоевградска професионална гимназия
 
Благоевградска професионална гимназия (БПГ) е основана през 2013 г. от сливането на две училища с многогодишна история: Професионална техническа гимназия "Ичко Бойчев", създадена през 1959 година и Професионална гимназия по електротехника и електроника "Никола Вапцаров", създадена през 1975 година. Възпитаници на гимназията са професионалисти в различни области, висшисти, спортисти.
 
 
Проектът по ОПРР цели разширяване на сградния фонд на БПГ и създаване на по-добри условия за осъществяването на съвременна учебна програма. С реализацията на проекта се изгражда пристройка към основната сграда, предназначена за работилници, лаборатории, физкултурен салон и кабинети. 
 
 
Тъй като съществуващите работилници не са пригодени за оборудването, което е необходимо за провеждане на практически занятия в областта на механотехниката, проектът е насочен към подобряване на практичното обучение. Това ще стане чрез изграждане на изцяло нова сграда, чиито характеристики да отговарят на необходимостта от провеждане на практически занятия по съответните специалности. Към момента капацитетът на училището позволява обучаването в 16 паралелки на една смяна. С разширението на сградния фонд на БПГ, оптималният брой паралелки ще нарасне на 21. 
 
 
Като цяло, чрез предложените специалности в БПГ се търси по-тясно обвързване на професионалното образование с икономическите приоритети на общината и региона, както и създаването на адаптивна работна сила с възможности за кариерно развитие и реализация. 
 
С реализацията на проекта се постига създаването на модернизирана образователна среда за професионално образование, предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, възможност за работа със съвременно техническо оборудване, придобиване на професионални компетенции в реални трудови условия, повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, осигуряване на равен достъп до образователната инфраструктура за хора в неравностойно положение. 
 
 
Осигуряването на модернизирана материално-техническа база в съответствие със съвременните изисквания и предоставянето на качествена професионална подготовка в реални работни условия ще улесни реализацията на завършилите ученици на трудовия пазар и ще увеличи интереса към учебното заведение.  

Свързани новини

ОПРР и модерното образование

10.04.2021

ОПРР и модерното образование

09.04.2021

ОПРР и модерното образование

08.04.2021

ОПРР и модерното образование

02.04.2021

ОПРР и модерното образование

01.04.2021


flash